การถ่ายเลือดช่วยชีวิตคนได้ แต่ของเหลวอันล้ำค่ายังขาดแคลนอย่างมาก แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบใหม่ของกระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่โต้ตอบกันของร่างกาย ซึ่งรวมถึงการขยายหลอดเลือด การเพิ่มความหนาของเลือดและการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของเลือดเพื่อตอบสนองต่อการถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือเลือดที่มีระดับออกซิเจนต่ำ

สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการถ่ายเลือดทดแทนที่หาได้ง่ายกว่า การใช้ของเหลวที่แตกต่างกันสามารถขจัดผลที่เป็นอันตรายของการถ่ายเลือดได้ การใช้เลือดได้รับการปฏิบัติเพื่อลดอายุขัยโดยร้อยละ 6 ต่อหน่วยการถ่ายต่อทศวรรษเนื่องจากผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ แทนที่จะใช้เลือดจริง เราสามารถใช้สิ่งทดแทนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายและขจัดผลกระทบด้านลบของการถ่ายเลือดได้ การถ่ายเลือดเป็นขั้นตอนทั่วไปในการถ่ายโอนส่วนประกอบเลือดโดยตรงไปยังการไหลเวียนของผู้ป่วยโลหิตจาง เซลล์เม็ดเลือดแดงได้รับการติดตั้งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อทำหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงใช้สำหรับการถ่ายเลือดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจาง แต่กระบวนการในการได้มา จัดเก็บ และส่งมอบกรุ๊ปเลือดที่ถูกต้องและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายนั้นค่อนข้างเข้มข้นและมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น ปริมาณเลือดที่หาได้นั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ: การขาดดุลทั่วโลกในทุกประเทศที่ไม่มีอุปทานเพียงพอมีเลือดรวมประมาณ 100 ล้านหน่วยต่อปี